دیگر نوشته‌ها با برچسب «کرونا»

قربانیان قرنطینه

زنانی که خیلی از اوقات خانه خود را جای امنی نمی‌دیدند، خانه‌ای که در آنجا خشونت‌های روانی و جسمی متعدد و نیز خشونت‌های جنسی و تجاوز‌هایی را تجربه کردند؛ در این روزها باید برای مدتی نامعلوم با آزارگران آشنای خود سر کنند.

گزارش طرح «تنها میان بحران»

گزارش طرح «تنها میان بحران» که توسط کانون یاریگران دانشگاه شریف و شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» و «انجمن حمایت از حقوق کودکان» اجرا شد.