احقاق حقوق کودکان

دنیایی بهتر برای همه

احقاق حقوق کودکان

دنیایی بهتر برای همه

کانون یاریگران

یک کانون فرهنگی-اجتماعی در دانشگاه صنعتی شریف است که با هدف تاکید بر حق تحصیل کودکان آسیب‌پذیر جامعه و همچنین دغدغه‌مندی دانشجویان در زمینه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کند.

فعالیت‌های ما

برگزاری نشست‌های تخصصی

فعالیت در مراکز مرتبط

انتشار نشریه کیش مهر

فعالیت‌های فوق برنامه

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برگزاری حلقه‌های مطالعاتی

6

برگزاری نشست‌های تخصصی

فعالیت در مراکز مرتبط

4
5

انتشار نشریه کیش مهر

فعالیت‌های فوق برنامه

3
2

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برگزاری حلقه‌های مطالعاتی

1

در کانون یاریگران عضو شده و به بهبود فعالیت‌ها کمک کنید.